Hanušovičtí sdělováci, zabezpečováci a traťováci

Hanušovičtí sdělováci, zabezpečováci a traťováci za posledních 40 let

„Sdělováci a zabezpečováci“
Při vyjmenovávání profesí, bez kterých si železniční dopravu jako celek nelze představit, jistě patří zaměstnanci podílející se na správném chodu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Byli to zaměstnanci dřívější Sdělovací a zabezpečovací distance Olomouc, posléze Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Správy dopravní cesty Šumperk (poté Olomouc). V současné době tito pracovníci patří pod Správu železniční dopravní cesty Olomouc.
Podle pamětníků bylo vedení okrsku pro Jesenicko a Hanušovicko od 50. let minulého století soustředěno právě v Hanušovicích.
Vedoucím okrsku byl po mnoho let až do 18. 9. 1976 pan Oldřich Tomíček, po něm až do 17. 8. 1980 (odchod do důchodu) pan Jaroslav Zabloudil (zemřel 2013 – dožil se 93 roků). Po něm až do konce roku 1994 vykonával funkci vedoucího okrsku pan Alois Václavek. Po jeho odchodu k okrsku Šumperk až dodnes vykonává tuto funkci pan František Král. Pod jeho velení v současné době spadá veškeré zabezpečovací zařízení a část sdělovacího zařízení (ostatní má v údržbě ČD Telematika) na tratích Hanušovice – Jeseník – Mikulovice – Zlaté Hory, Lipová Lázně – Velká Kraš - Javorník, Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem a Hanušovice – Podlesí.
Na údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení se za posledních 40 let podíleli a v současné době podílí tito zaměstnanci:
Sdělováci: Cecílie Voráčová, Ladislav Dohnálek, Jaroslav Hovad, Miroslav Šmehlík, Antonín Basler, Milan Hejtmánek, Josef Zelík, František Pokoj, Iveta Dušková, Marie Macková a Josef Příhoda.
Zabezpečováci: Oldřich Nenutil, Jan Matýs, Jaroslav Banáš, Lubomír Pagáč, Petr Fiedler, Vladimír Kouřil, ing. Jaromír Rutar, Vojtěch Kašpar, Pavel Opletal, Karel Vénos, Milan Daněk, Jan Rulíšek, Vladimír Martinec, Josef Kubeš, Roman Valenta, Milan Wiesner, Petr Polanský, Radek Tomšej, Jiří Macek, Michal Černocký, Miloslav Janků, Martin Bleha, Tomáš Heřmánek, Martin Havelka a Václav Šimek.
Jako dělníci zabezpečovacích zařízení pracovali u okrsku Dionýz Bárta, Jarmila Bártková, Ivona Navrátilová, Alois Kufa, Vladimír Šebestík, Justina Knápková a Dana Šmehlíková.
Zaměstnanci sdělovacího a zabezpečovacího okrsku Hanušovice měli své kanceláře a dílny až do roku 1973 v areálu staniční budovy. Od zmiňovaného roku, kdy byla postavena nová sociální budova, se přestěhovali do jejího přízemí, kde měli nové sociální zařízení, šatny, dílnu, novou telefonní ústřednu i garáže. Od jara roku 2001, kdy se plánoval prodej, popř. pronájem sociální budovy sídlí okrsek v poněkud skromnějších podmínkách v budově Traťového okrsku.

„Traťováci“
Další profesí na železnici, bez které si osobní a nákladní železniční dopravu nelze představit, jsou zaměstnanci traťového hospodářství. Pracovníci starající se o obnovu a údržbu kolejí a okolí trati byli do roku 1994 organizování pod službou 13 příslušných Správ drah jako Traťové distance. Traťový okrsek v Hanušovicích podléhal vrcholově Správě Střední dráhy v Olomouci a jí podřízené Traťové distanci Šumperk. V roce 1994 tyto instituce zanikly a na celém území republiky vznikly Správy dopravních cest (SDC). Naši traťováci spadli pod SDC Šumperk, v roce 1998 pod větší celek SDC Olomouc. No a jak už to u nás bývá zvykem, to dobré vydrží jen krátkou chvíli, vznikla v roce 2008 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
Traťovému okrsku v Hanušovicích za posledních 40 let veleli pouze dva traťmistři. Do 1. 3. 2002 to byl pan Zdeněk Štefek (do důchodu dosloužil ve stejné funkci v Olomouci). Celý život mu železnice byla i koníčkem, o čemž svědčí i fakt, že si před důchodem pronajal část areálu bývalé traťovky v Branné na rekreaci. K ní si připojil i historickou budovu bývalé vodárny, sloužící ke zbrojení parních lokomotiv. Z vlastní iniciativy ji zvelebil a dodnes z ní při nostalgických jízdách doplňují parní krasavice vodu. Od roku 2002 až dodnes pracuje hanušovický okrsek pod vedením traťmistra (dnes VPS – vedoucího provozního střediska) pana Zdeňka Pavlíčka.
Každý traťmistr měl pod sebou vedoucí mistry, úpravčí a dnes mistry trati. Za sledované období to byli - Jan Chládek, Oldřich Paterna, Lubomír Růžička a Petr Kadlec.
Důležitou skupinou na okrsku byli řidiči drobných vozidel, drezín, sněhových fréz a jiných traťováckých strojů. Dnes to jsou všeobecně strojvedoucí. V těchto funkcích pracovali a dodnes pracují - Tomáš Unzeitig, Bohumír Jindrák, Ludvík Benada, Zdeněk Přecechtěl, Miroslav Vybíral st., Zdeněk Medek, Miroslav Vybíral ml., Karel Novotný.
Před rokem 1990 pracovala na okrsku i kovářská četa. Velel jí zkušený Milan Klembara a pomáhali mu Henry Mann a Silvestr Dombai. Dnes zde ve funkci mistra kolejových konstrukcí pracuje Michal Koch.
Ve funkci traťového dělníka se za posledních 40 let vystřídalo v traťovém okrsku Hanušovice velké množství pracovníků. Bylo to i díky velké fluktuaci, a tak připomenu pouze jména těch, kteří si zde odsloužili více roků. Byli to - Jaroslav Čulík, Josef Fober, Miroslav Havlík, Josef Halama, Zdeněk Jiříček, Josef Koláček, Stela Krojtoru, Jan Ludvík, Oldřich Mátych, František Nezbeda, Dimitr Nikolov, Miroslav Pihík, Jan Šťastný, Karel Tesař, Josef Vacek, František Vinkler, Rudolf Váňo, Ladislav Bošňák, Ladislav Chramosta, Milan Miklas, František Pokoj, Jiří Vyležík, Václav Hájek, Petr Juhaňák, Rudolf Kováč, Eduard Kufa, Aleš Hrbáč.
Dnešní funkce traťových okrsků se díky reorganizačním opatřením prakticky zmenšila na nezbytně nutnou údržbu trati a staničních kolejí. Velkou část jejich dřívějších prací, jako opravy a výměny výhybek a obnovy celých staničních a traťových kolejí dnes provádějí za sjednané ceny soukromé firmy. A tak není divu, že dnešní okrsek v Hanušovicích má i se svým vedoucím pouhých 10 zaměstnanců. A tak je můžete vidět při drobných opravách ve stanici, na trati anebo jako pochůzkáře.

Petr Holínka
výpravčí žst. Hanušovice